Privacy Policy

Privacyverklaring

Podotherapie Cranendonck, gevestigd aan de Willem-Alexanderlaan 1, 6026 BN in Maarheeze, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Podotherapie Cranendonck
Willem-Alexanderlaan 1
6026 BN Maarheeze
0495-842785
info@podotherapiecranendonck.nl

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens verwerken wij?:

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en (als u daarover beschikt) e-mailadres en IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (in correspondentie en telefonisch), locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen wij vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij onbedoeld zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacyrechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?:

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, en om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Uw gedrag op onze website wordt geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren.
 • Voor het afhandelen van uw betaling. In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken wij, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Voor een kwaliteitsaudit. Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van onze zorgverlening regelmatig wordt getoetst. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De externe auditeurs die voor het beoordelen van de kwaliteit van de zorgverlening kennis nemen van de inhoud van uw dossier hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien u bezwaar heeft tegen het uitvoeren van de audit waarbij uw gegevens worden ingezien door een externe auditeur verzoeken wij u dat kenbaar te maken bij uw podotherapeut.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.
 • Wij nemen in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?:

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige privacyrechten:

 • U heeft recht op inzage in gegevens, het corrigeren van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming voor de gegevensverwerking te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en door te geven aan een andere organisatie. Dit recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?:

 • Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 • Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

Privacyverklaring – versie 24 januari 2023

Download

Deel viaShare on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email